Prohlášení

Dohoda o užívání stránek www.minutymt.cz

 1. Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.minutymt.cz, uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností a Mobymedia CZ s.r.o. (dále jen Mobymedia), se sídlem Boženy Němcové 710, 252 64, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150103. Za jakoukoli škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám čitřetíosobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese společnost Mobymedia odpovědnost a vy jste povinni nahradit straně, která škodu nárokuje, škodu v plném rozsahu a výši. Společnost Mobymedia nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
 1. Stránky jsou určeny pouze osobám oprávněnýmpředepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž splňuje podmínky §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Tato odborná sekce není určena široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Přečtěte si prosím všechna ustanovení dohody o užívání stránek www.minutymt.cz. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni se na stránkách registrovat a zpravodajství odebírat. Provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.
 1. Obsahem zpravodajství jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem zpravodajství jsou odborné informace, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a provozovateli databáze podle zákona.
 1. Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoli zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu a jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
 1. Zpravodajství obsahuje i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost Mobymedia v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek.
 1. Dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a provozovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.
 1. Společnost Mobymedia si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu odborné sekce a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Souhlasím, aby společnost Mobymedia CZ s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 710, 252 64 Velké Přílepy, IČ: 28871138 (dále jen „Mobymedia“), zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu:

  - emailová adresa.

 1. Pro účely:

  - mé registrace a využití služeb webu www.minutymt.cz, který provozuje Mobymedia,

  - zasílání informačních emailů vydávaných Mobymedia o novinkách, aktualitách a službách Mobymedia,

  - zasílání notifikací v případě, že má registrovaný uživatel nainstalovanou mobilní aplikaci, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a to na dobu neurčitou nebo do odvolání tohoto mého souhlasu.

 1. Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle tohoto souhlasu mám vůči Mobymedia

  - právo na přístup ke svým osobním údajům;

  - právo na jejich opravu a také právo na výmaz osobních údajů, zejména pokud odvolám svůj souhlas zasláním žádosti na smazat@mobymedia.cz a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro zpracování těchto údajů;

  - právo vznést námitku, a to především námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně zasílání informačních e-mailů, po jejímž uplatnění nebudou osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány;

  - právo na přenositelnost údajů;

  - právo se obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.

 1. Současně potvrzuji, že jsem obeznámen se způsobem nakládání s mými osobními údaji a jejich zpracováním, zejména že:

  - mé osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly mnou poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely;

  - Mobymedia provádí s mými údaji následující úkony: ukládá je do databáze, upravuje je v případě, že je doplním nebo se dožádám úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu;

  - mé údaje Mobymedia poskytuje zpracovatelům z řad svých smluvních partnerů, s čímž jsem shora vyslovil svůj souhlas.

 1. Pro uplatnění svých práv, pokud není výše uvedeno jinak, nebo v případě potřeby bližších informací týkajících se zpracování osobních údajů mohu kontaktovat Mobymedia prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@mobymedia.cz.
Mobymedia CZ s.r.o., 5. 7. 2019.